1. decembra 2023

Vylučenie zodpovednosti

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI WEBOVEJ STRÁNKY

Posledná aktualizácia: 1.12.2023 o 03:35

PREVÁDZKOVATEĽ A PROJEKT V PLNOM JEHO ROZSAHU NEZODPOVEDÁ ZA NIČ

Ak s týmto pravidlom nesúhlasíte prosím nezapájajte sa alebo požiadajte o zmazanie účtu!


Informácie poskytované projektu („projekt“, „moje“, „naše“, „náš“, „nás“) na www.astarindustry.com a zapojené súčasti (ďalej len „Stránka“) majú len všeobecný informačný charakter. Všetky informácie na stránke sú poskytované v dobrej viere, avšak neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na stránke.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEMÁME VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNÚCEHO V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO SPÔSOBENIA SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA STRÁNKE. POUŽÍVANIE STRÁNKY A AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE NA STRÁNKE JE VAŠE SPOĽAHNUTIE SA VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

ODMIETNUTIE VONKAJŠÍCH ODKAZOV

Stránka môže obsahovať (alebo môžete byť prostredníctvom stránky odoslaní) odkazy na iné webové stránky alebo obsah patriaci tretím stranám alebo pochádzajúci od tretích strán alebo odkazy na webové stránky a funkcie. Takéto externé odkazy neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť.

Napríklad načrtnuté vylúčenie zodpovednosti bolo vytvorené pomocou PolicyMaker.io, bezplatnej webovej aplikácie na generovanie vysokokvalitných právnych dokumentov. Generátor vylúčenia zodpovednosti PolicyMaker je ľahko použiteľný nástroj na vytvorenie vynikajúcej vzorovej šablóny vylúčenia zodpovednosti pre webovú stránku, blog, obchod s elektronickým obchodom alebo aplikáciu.

NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ PONÚKANÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN PREPOJENÝCH PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO FUNKCIE PREPOJENÉ V AKEJKOĽVEK INÉ REKLAME. NEBUDEME ZMLUVNOU STRANU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ MEDZI VAMI A POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍMI STRANAMI.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Stránka môže obsahovať posudky používateľov našich produktov a/alebo služieb. Tieto posudky odrážajú skutočné skúsenosti a názory takýchto používateľov. Skúsenosti sú však pre týchto konkrétnych používateľov osobné a nemusia nevyhnutne reprezentovať všetkých používateľov našich produktov a/alebo služieb. Netvrdíme a nemali by ste predpokladať, že všetci používatelia budú mať rovnaké skúsenosti.

VAŠE INDIVIDUÁLNE VÝSLEDKY SA MÔŽU LÍŠIŤ.

Posudky na stránke sa predkladajú v rôznych formách, ako je text, zvuk a/alebo video, a pred ich zverejnením ich skontrolujeme. Zobrazujú sa na stránke doslovne tak, ako ich používatelia uvádzajú, s výnimkou opráv gramatických alebo preklepov. Niektoré posudky mohli byť skrátené z dôvodu stručnosti, kde celý posudok obsahoval nepodstatné informácie, ktoré nie sú relevantné pre širokú verejnosť.

The views and opinions contained in the testimonials belong solely to the individual user and do not reflect our views and opinions.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY A NEDOSTATKY

Aj keď sme sa maximálne snažili zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto stránke boli získané zo spoľahlivých zdrojov, Ačkarské hnutie nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia ani za výsledky získané použitím týchto informácií. Všetky informácie na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruky výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Ačkarské hnutie, jeho príbuzné partnerstvá alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci nebudú v žiadnom prípade zodpovedať vám ani nikomu inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté na základe informácií na tejto stránke alebo za akékoľvek následné, špeciálne alebo podobných škôd, a to aj v prípade upozornenia na možnosť takýchto škôd.

LOGÁ A ODMIETNUTIE OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Všetky logá a ochranné známky tretích strán uvedené na https://ackarizmus.sk sú ochrannými známkami a logami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek zahrnutie takýchto ochranných známok alebo log neznamená ani nepredstavuje žiadne schválenie, podporu alebo sponzorstvo Ačkarského hnutia takýmito vlastníkmi.

KONTAKTUJ NÁS

V prípade akýchkoľvek spätných väzieb, pripomienok, žiadostí o technickú podporu alebo iných otázok nás kontaktujte na email: info@astarindustry.com